Услуги

Гражданско право

Изготвяне на различни видове искови молби, договори, споразумения, заявления и декларации. Явяване пред съд.

Дела за събиране на задължения по Изпълнителното и Заповедното производство.

Образуване на изпълнителни дела, действия по събиране на дължими се задължения.

Защита на длъжника. Обжалване действията на съдия-изпълнител.
Семейно право

Изготвяне на брачни договори, Дела за развод по взаимно съгласие и по исков ред, издръжка, присъждане на семейното жилище на единия от родителите/съпрузите, присъждане на родителски права на единия от родителите, Осиновяване, Припознаване, Дела за поставяне под пълно и ограничено запрещение.

Изготвяне и подаване на всякакви видове документи в Семейния регистър на Агенция по вписванията.
Наследствено право 

Изготвяне на завещание, Съдебна и доброволна делба за разпределяне на наследствени дялове, Приемане и отказ от наследство.
Вещно право 

Изготвяне на Нотариални актове, Сделки с недвижими имоти, Спорове на граници, Защита правото на собственост - предявяване на владелчески искове и ревандикационни искове за собственост, Учредяване на строеж, ипотека върху недвижим имот, Реституция и възстановяване на земеделски земи.

Изготвяне и подаване на необходимите документи в Имотния регистър на Агенция по вписванията.
Трудово право - Защита по трудовоправни спорове, Защита на срещу незаконно уволнение, Дела за изплащане на неизплатено възнаграждение, Дела за присъждане на обезщетение от работодателя, Признаване на трудов стаж, Дела за възстановяване на уволнения работник на работното му място, Трудови договори.
Търговско право 

Регистрация и пререгистрация на фирми, Изготвяне на учредителни актове и устави на юридически лица, изготвяне на документи и протоколи за общо събрание, Прехвърляне на дялове, Промени в управлението, Производство по несъстоятелност, Спорове между съдружници.

Вливане, Сливане, Разделяне, Преобразуване на един вид дружества в друг, 

Изготвяне и подаване на документи в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
Облигационно право 

Подготвяне на договори, сред които и най-често срещаните: покупко-продажба, дарения, наеми, заеми, договори за получаване на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, договори за поръчка, договори за изработка. Договори за жилищно-строителни кооперации.

Сделки с леки автомобили, различни видове движимо и недвижимо имущество.
Представителство 

Универсално и частно представителство. Процесуално представителство пред съд, Изготвяне на пълномощни.
Административно право 

Обжалване на административни актове, административно наказателни актове и постановления, актове за установяване на административни нарушения АУАН от органите на – КАТ, ХЕИ, Данъчните служби, държавните контролни органи, актове и постановления на Кметове на общини,  на Общинските съвети и общинските органи.

Защита на интересите на физически лица и фирми пред административните органи.

Представителство по административни дела
Наказателно право 

Защита пред съда, полицията и органите на досъдебното производство по наказателни дела от общ и частен характер, предявяване на граждански искове в наказателния процес.
Международно право

Подготовка на дела за защита пред Международния съд за защита правата на човека в Страсбург.