За нас

Адвокат Владислав Янев е дългогодишен и настоящ член на Софийска Адвокатска Колегия.

Висше юридическо образование, специалност “Право” - Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски

Висше икономическо образование, специалност “Мениджмънт” в институт “МАРКОМ” – Франция/България.

Специализация по управление на качеството и ISO – “Алфа Куолити Интернешънъл

Владее френски и руски език.

Член на Софийски Адвокатски Съвет в периода 2011г.-2014г., Председател на Дисциплинарната комисия и Комисията за защита правата на адвокатите към САК.

Секретар, член и съосновател на Асоциация "Адвокати за промяна", съосновател на Клуб на адвокатите-франкофони в България.

Адвокат Владислав Янев е кандидат за Председател на Софийска Адвокатска Колегия на изборите през 2015г. от името на коалиция "Адвокати за промяна и развитие".

Основните проблеми, срещу които работи активно по времето на своя мандат:

- Работа в експертната група по изготвянето и предаването в Парламента на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата - ЗИДЗА. Среща с представители на различните адвокатски колегии в страната, събиране, обработване и включване на постъпилите идеи и предложения в текста на новия законопроект. Защита на основните промени, предвидени в законопроекта, насочени срещу:

- Отнемане работата на адвокатите от страна на нотариуси, съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, асоциации и други лица и организации, непритежаващи необходимата правна легитимация. Дефиниране на понятието "адвокатска дейност" и предвиждането на санкции срещу неправомерно упражняващите я лица и организации.

- Възможност за адвокатите да правят заверки на документи, неподлежащи на вписване в официалните регистри, с цел разширяване на кръга от възможности за избор пред гражданите къде да заверяват документи. Промяната има за основна цел да разреши проблема с недостатъчния брой нотариуси в страната и нуждата от придвижване на гражданите до отдалечени населени места, както и с нежеланието и честите откази на нотариусите да посещават клиентите, които не могат да се явят лично в нотариалната им кантора. Промяната цели още улесняване и насърчаване на стопанския оборот, намаляване на цените за извършване на този род услуга.

- Защита неприкосновеността на адвокатските компютри, електронни носители и документи, съдържащи се на тях, с оглед ефикасното гарантиране на адвокатската тайна и по-добрата защита интересите на клиента.

- Повишаване на изискванията за достъп до професията и дължимите се професионални и морални качества на вече вписаните и/или практикуващи адвокати.

Въпреки че ЗИДЗА включва над 80 промени, предимно от вътрешен характер, проектът е критикуван остро от страна на съсловия и неправителствени организации, възползвали се от законовите празноти през годините, за да навлязат в работната сфера на адвокатите. Малка част от примерите за подобни злоупотреби са: Изготвяне на нотариални актове от страна на нотариуси (овластени от закона да извършват единствено удостоверителни действия за автентичността на документи), изготвяне на устави, промяна на капитал, изключване и приемане на съдружници във фирми от страна на счетоводители (овластени от закона единствено да заверяват финансови отчети), процесуално представителство на частни лица в съда от юрисконсулти (овластени да педставляват само организацията, за която работят на трудов договор) и др.

Инициативи, предложени или подкрепени от адвокат Владислав Янев по време на мандата му като член на САК:

- Липсата на работещи сайтове на съдилищата, които да осигурят прозрачност и бърз достъп за адвокати и граждани по водените от тях дела.

- Проблеми с изготвянето на неверни протоколи от заседания, както и с необосновано дългото време за тяхното изготвяне. Проблеми със съдебните сгради, пренатовареността на съдилищата и насрочването на множество дела за един и същи ден и час, продължаване работата на съда след работното време, водещо до допълнителна ангажираност на процесуалните представители. Незаконно наложени глоби на адвокатите, без посочване на реда, срока и начина за тяхното обжалване. Проблеми с достъпа до съдебните сгради, незачитането на адвокатските карти и използването на съдебната охрана за оказване на натиск върху адвокатите.

- Намаляване броя и довеждане до минимум на дисциплинарните преписки срещу адвокати, включително и преписки, заведени заради неплатен членски внос. По негова инициатива и за първи път, в САК е въведена електронна система за автоватично напомняне наличието на текущи задължения. Премахната е унизителната и уронваща престижа на адвокатите практика за публично оповестяване на заведените срещу тях дисциплинарни производства.

- Социална политика, изразяваща се в подпомагане на родителите-адвокати и адвокатите в неравностойно положение.

- Подписани споразумения за сътрудничество с Адвокатските колегии в Брюксел и Марсилия.

Адвокат Владислав Янев има богата над двадесет годишна практика по дела в областта на Гражданско, Административно, Търговско, Облигационно и Наказателно право.

Работи в изградена партньорска мрежа от  колеги - утвърдени юристи, специализирани в различни клонове на правото.

Участва в редица семинари и обучения за повишаване на професионалната квалификация.