Полезни връзки

1. Европейски съвет:

Състав и дейност, достъп до документи, приети от Европейския съвет.


2. Европейска Комисия:

Състав, дейност, изпълнение на политиките, достъп до документи, приети от ЕК.


3. Европейски парламент:

Състав, дейност, документи на ЕП.

Обща информация, съобщения, решения, дейности, законова рамка и др. Има информация на български.

База данни на Европейския парламент. Съдържа информация  за   всички процедури   на   консултиране  между  Европейския парламент и другите институции


4. Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите):

Състав, дейност, документи на Съвета, правна основа. Генерален секретар на Съвета.


5. Съд на ЕО:

Състав, дейност, решения на СЕО и на Първоинстанционния съд, информация за пресата.


6. Сметна палата на ЕО:

Състав, дейност на Сметната палата, процедури.


7. Икономически и социален комитет:

Състав, дейност, публикации, предстоящи събития, свързани с Икономическия и социален комитет и др.


8. Комитет на регионите:

Състав, дейност, публикации, предстоящи събития, свързани с Комитета на регионите и др..


9. Европейска инвестиционна банка:

Цели, приоритети на банката, нови събития и др.


10. Европейска централна банка:

Цели, приоритети на банката, нови събития и др.


11. Европейски инвестиционен фонд:

Цели, приоритети на фонда, нови събития и др.


12. Агенции

Адрес и контакти с агенциит, функции, история, функциониране, дейности.

Официален сайт на сдружение "Адвокати за промяна" 


III. Политики на ЕС 1. Функционални политики Регионална политика

Преглед на Регионалната политика:

Общностно право по линия на Регионалната политика, прилагане на политиката и източници на информация.

Регионалната политика като дейност на ЕК:

Информация за същността на Регионалната политика, програми и др.

ГД "Регионална политика" на ЕК:

Информация за Генералната дирекция.

Съвет на Европейските общини и региони:

Комитет на регионите:


Конкуренция

Преглед на Политиката на конкуренцията:


Общностно право по линия на Политиката на конкуренцията, нейното прилагане и

източници на информация.

Политиката на конкуренцията като дейност на ЕК:

Публикации, документи, области на действие и др.

ГД "Конкуренция" на ЕК:

Информация за Генералната дирекция.

Социална политика

Преглед на социалната политика и политиката на заетостта:

Общностно право по линия на социалната политика, нейното прилагане и източници на информация.


Социалната политика като дейност на ЕК:

Новини, равенство между мъже и жени, социална сигурност и интеграция и много. др.

ГД "Социална политика" на ЕК:

Информация за Генералната дирекция.

Трудовото законодателство на ЕС:

Преглед на законодателството на ЕС в тази област. Информация за трудово законодателство в присъединяващите се страни.

Европейски социален фонд:

Европейски социален диалог:

Европейска служба по заетост EURES:

База данни за работни места в страните-членки.

Европейска фондация за подобряване на условията в бита и на работа:

Европейска агенция за сигурност и здраве на работното място:

Европейски център за мониторинг върху расизма и ксенофобията:

Европейска стратегия за заетостта


Предприемачество (Малки и средни предприятия)

Преглед на политиката по предприемачество: '

Общностно право по линия на политиката по предприемачество, нейното прилагане и източници на информация.

Политиката по предприемачество като дейност на ЕК:

Новини, публикации, възможности за финансиране и др.

ГД "Предприемачество":

Информация за Генералната дирекция.

Области на действие на политиката по предприемачество:

Стратегия на ЕС, подкрепа на предприемачеството, малки и средни предприятия, социална икономика, електронен бизнес, услуги и туризъм, околна среда и туризъм, единен вътрешен пазар, области на индустриалната политика и др.

Европейска харта за малки и средни предприятия: